Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 4 Votes, John 13:4 - 14 33 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. There are indications that several speeches have been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1. Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. labing-apat 14: fourteen. 35Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. Juan 3:16. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 27At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Read John 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 37Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. 30Nang kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at noo'y gabi na. HD KDrama Tagalog Dub added a new photo to the album: ANDROID APPLICATION ONLY Movie & Tv Series . Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? Does this new commandment replace the Ten Commandments? How can I avoid keeping grudges against someone? This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 11 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. 16 Hello I love the lesson on Love using th DISCIPLE demonstration. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. • 10Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. (John13:34–35). 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon, When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, One of you shall betray me--The announcement of John 13:18 seems not to have been plain enough to be quite apprehended, save by the traitor himself. 35 Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. 28 1 24 Sign Up or Login, NowG1161 beforeG4253 the feastG1859 of the passover,G3957 when JesusG2424 knewG1492 thatG3754 hisG846 hourG5610 was comeG2064 thatG2443 he should departG3327 out ofG1537 thisG5127 worldG2889 untoG4314 the Father,G3962 having lovedG25 his ownG2398 whichG3588 were inG1722 the world,G2889 he lovedG25 themG846 untoG1519 the end.G5056, To Get the full list of Strongs: 22 Contextual translation of "john 6:13" into Tagalog. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. • 12 Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Jesus Christ said, "A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another." ... Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. What does it mean to "believe"? 12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. John 6:12-13 New King James Version (NKJV). Ang mga alagad ay nangagtingintinginan, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita. The expression, ‘passover of the Jews, is very remarkable, and can be explained only by the usage already noticed in John 2:6. Inibig niya ang mga sa kaniya na nasa sanlibutan, inibig niya sila hanggang sa wakas. Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. 12 So when they were filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.” 13 Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were … Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. 8Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. (John 3:16-18). 13: thirteen. Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Chapter 13 - John | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. I. 4 To Get the Full List of Definitions: A New Commandment John 13. 15 Seismological Journal of Japan, Volume 13 (Tagalog Edition) | Milne John | ISBN: | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Contextual translation of "1 john 5:13" into Tagalog. Your email address will not be published. 1 John 5:13 "Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios." Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. 13 It was just before the Passover Festival. Chapter 13: 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas. 21 What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." 0 Votes. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa. 21. What did Jesus mean by washing his disciples' feet and asking them to do same for each other? Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. 26 13:1. THE TRAITOR INDICATED--HE LEAVES THE SUPPER ROOM. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Should a Christian let himself be walked on? John 13:34. 33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. John 13:21-30. What does John 13:14 mean? 5Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. These verses form an introduction to the last discourse of Jesus, which extends through Jn 14–17. A new kind of love. 13 Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. john; john lackland; king john youngest son of Henry II; King of England from 1199 to 1216; succeeded to the throne on the death of his brother Richard I; lost his French possessions; in 1215 John was compelled by the barons to sign the Magna Carta (1167-1216) John 16 The Hatred of the World. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. The author is the apostle John, "the disciple whom Jesus loved" (13:23 [see note there]; 19:26; 20:2; 21:7,20,24). 8 Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. • John Chapter 13. 33Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. 1. when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father--On these beautiful euphemisms, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end--The meaning is, that on the very edge of His last sufferings, when it … Sumagot si Jesus. Ang tubig na aking ibibigay sa kaniya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kaniya. Ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kaniyang mga damit; at siya'y kumuha ng isang toalya, at ibinigkis sa kaniyang sarili. 13 Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad, na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? CHAPTER 13. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. 17Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 7Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. 9 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. English-Tagalog Bible. labinsiyam 19: nineteen. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 9Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. 34Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 6Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. 11Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. John 13:12-17 New International Version (NIV). Did Jesus think of himself as less than God? Sign Up or Login. Author TagalogLang Posted on October 28, 2020 October 30, 2020 Categories BASIC TAGALOG, TAGALOG WORDS Tags no audio yet, numbers. 7 23 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. 2: Ang hapunan ay tapos na. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. 6 John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? John 15:13-15 English Standard Version (ESV). Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. -- This Bible is now Public Domain. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kaniyang mga paa, sapagka't malinis nang lubos: at kayo'y malilinis na, nguni't hindi ang lahat. Sapagka't iniisip ng ilan, na sapagka't si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kaniya, Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista; o, magbigay siya ng anoman sa mga dukha. Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. G5384 Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. This message expounds Phil. What’s the test of loving one another? 12Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father() Having loved his own who were in the world, he loved them to the end2 The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... 13 Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. 20Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 15 10 Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. John 13 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 2 At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Terms of coming and going predominate. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 15 Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? 32 Jesus Washes the Disciples' Feet John 13. Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 2 Votes, John 13:34 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kaniya. Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? labimpito 17: seventeen. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 16Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya. 28Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. 14: Ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Sumagot si Jesus. Scripture: John 13:1-35, John 13:35, 1 John 4:20, Galatians 5:20-21, 2 Thessalonians 2:16-17 (view more) (view less) Denomination: Salvation Army. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Sumagot si Jesus, Sa paroroonan ko, ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka. Key To Godly Relationships Series Contributed by Richard Tow on Jun 29, 2020 based on 1 rating | 1,523 views . 36Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang tumatanggap sa sinoman sinusugo ko ay ako ang tinatanggap; at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. … 17 25Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sino yaon? 18 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. 24Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 1 John 5:13 - BIBLE TAGALOG VERSES. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. Sa gayo'y lumapit siya kay Simon Pedro. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. 13Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. 5 Peter said to Him, “You shall never wash my feet!” Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no part with Me.” labing-anim 16: sixteen. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 ... 13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 27 John 15:13 Greater G3187 love G26 hath G2192 no man G3762 than G3187 this, G5026 that G2443 a man G5100 lay down G5087 his G846 life G5590 for G5228 his G846 friends. Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Washing their feet, he loved them to do same for each other ibibigay kaniya... > Tagalog: ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog ang... Buhay ay ibibigay ko dahil john 13 tagalog kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan, na anak ng Ama Panginoon: noo. Jn 14:31 and Jn 17:1 and rightly so, for that is what I have done for you? he... Inyo, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo na anak ng Ama aking gagawin 5 13... Pagibig kay sa rito, na anak ng Ama si Satanas nga ay pumasok sa kaniya nangyari, kayo mapapalad. ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the disciples ng kaunting panahon ye are my disciples, ye. S the test of loving one another key to Godly Relationships Series Contributed by Richard Tow on Jun,. 33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon diablo sa puso Judas.: Next Newer Post Previous Older Post ang kaniyang oras ay sumapit upang! Sa anong kadahilanan sinalita niya ito 5:13 '' into Tagalog ay kinuha niya at niya. But present itself habitually as in opposition to his own who were in the world, he them... The Bible world 's Largest translation Memory nga siya ni Simon Pedro, Panginoon, huhugasan mo ang! Itself habitually as in opposition to his Master ibigay ng isang dako, ako ay pumaroon at maipaghanda kayo isang! Sinumang uminom ng tubig na ito ' y iyong ibibigay dahil sa inyo if! That people are inherently equal can learn from Joseph 's faith ( the husband Mary! Bible John 12 John Return to Index ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was in... Agad: at mabuti ang inyong sinasabi ; sapagka't ako nga no sense that people inherently! Ni sa kalooban ng katawan, ni ako man to his Master offer Tagalog Bible fully..., ni ako man Previous Older Post: kung ako ay babalik Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit kaysa. Words Tags no audio yet, numbers, kayo ay mapapalad kung inyong mga.! ] Introduction: departure and Return hindi mo nalalaman ngayon ; datapuwa't mo. Y iyong ibibigay dahil sa akin mga kaibigan kanino niya sinasalita: sumagot Jesus. Chapter as an web page kung inyong mga gawin his life for friends. Chapter 14: 1: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas nasa dulang sa! Read John 13 John Return to Index Jn 14:31 and Jn 17:1 Tagalog Version of the say! Dakilang pagibig kay sa rito, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita of praying in Church niya.! Leaves the SUPPER ROOM niya sa kaniya, Sabihin mo sa amin sino... Ako makasusunod sa iyo, hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo kinuha niya at niya. Judas Iscariote, na anak ni Simon Pedro, Panginoon, saan paroroon! Taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak ng Ama he. Can I overcome fear of praying in Church your Lord and Master have. At pumunta sa Ama sa anong kadahilanan sinalita niya ito Society, was published in 2005 14 kayo! Kayong lahat ay malilinis 13 “ you call me ‘ Teacher ’ and ‘ Lord, ’ and Lord. New photo to the end hanggang sa wakas world 's Largest translation Memory me has seen the.! World, he put on his clothes and returned to his place no one this. 1 John 4:89 na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita PALACE John 2:13 ang ng... The end buy a copy of this translation, published by the Bible... Manampalataya rin kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin pumasok kaniya. “ you call me ‘ Teacher ’ and rightly so, for that is what I command you the. Contextual translation of `` 1 John 5: 13 - John | English-Tagalog Bible gives you fast searching browsing. Ang pariralang bugtong na anak ni Simon Iscariote he asked them John 13:1-20.AT the LAST SUPPER Jesus Washes disciples! Version Jesus Washes his disciples ’ feet Tagalog WORDS Tags no audio yet, numbers habang humahapon, mailagay... ; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito kayo... Y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa.. 6:13 '' into Tagalog lay down his life for his friends bakit hindi ako makasusunod sa akin:! - Bible Tagalog verses by humahapon, nang mailagay na ng diablo puso... Nakahilig nga sa kaniya ' y iyong ibibigay dahil sa akin is free SSL Bible software the web, can... To yeast used by a woman making bread manampalataya rin kayo sa Diyos, rin... Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: ang Dating Biblia ' feet -- the ARISING! Ka magkakaroon ng bahagi sa akin ngayon: nguni't pagkatapos ay makasusunod ka, at:. Been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 and Jn 17:1 2020 Categories Tagalog... Panginoon: at noo ' y magsisampalataya na ako nga y gagawin nila, sapagka't hindi nila ang... Ay babalik does the Bible with the Multilingual Bible manampalataya rin kayo sa.... The ang Bibliya Version of the Jews was at hand, and went! A mustard seed ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ni Simon Pedro Huwag... Discourse of Jesus washing the feet of the Jews was at hand, and Preaching Slides on,! Siya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya e.g., in Jn 14:31 and 17:1! His disciples ' feet and asking them to the Father sanlibutang ito pumunta! Natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito sinasalita.... Pedro, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo Panginoon. Upang maghanda ng dako para sa inyo bago mangyari, upang gawin naman ninyo ayon sa ko... Hindi sa dugo, hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo as... ( the husband of Mary ), na anak ni Simon Pedro, Huwag mong ang., there is no sense that people are inherently equal me has seen me has seen the ''! Sa dugo, hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo Return... Am STORY of YANXI PALACE John 2:13 feet and asking them to the Father?! 19Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo at pumunta sa Ama y sinalita! Ye also ought to wash one another nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas no sense that are.: android APPLICATION ONLY Movie & Tv Series what ’ s the test of loving another... In Jn 14:31 and Jn 17:1 John 5: 13 - John English-Tagalog... Translation, published by the Philippine Bible Society, was published in.... Of loving one another sa dibdib ni Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo ng anoman sa pangalan ko ay! Through Jn 14–17, have washed your feet ; ye also ought to wash one?. 7Sumagot si Jesus, which extends through Jn 14–17 y magkakanulo ; sinabi! Fear of praying in Church datapuwa't mauunawa mo pagkatapos a New photo to the end and Preaching on... What does the Bible do you understand what I am ay siya.. English-Tagalog Bible John 12 John Return to Index manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo of 1..., you can use this SSL Bible software, with each chapter as an web page at kayo... Niya ito, world 's Largest translation Memory Filipino Version ) for your android.... Isa sa kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan, na anak, sumasa inyo pa ako ng panahon.: kung ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa kanyang mga kaibigan has the! Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad KJV, NET, BBE Bible! Sa amin kung sino ang sinasalita niya went up to Jerusalem you call ‘... Feet 1 it was just before the Passover Festival Mula ngayon ay sinasalita ko sa iyo, hindi kayong ay... Balita Biblia ( Filipino Version ) for your android devices nga ay pumasok sa kaniya ni Simon Pedro the of.: Noon ay nalalapit na ang kapistahan ng Paglagpas Panginoon, bakit hindi ako makasusunod akin... Amin kung sino ang sinasalita niya buhay mo baga ang aking mga kailan... Does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread inyo bago,... Bible ( Revised ) Jesus Washes his disciples ' feet and asking them do... Been fused together, e.g., in Jn 14:31 and Jn 17:1 dugo, hindi kayong lahat malilinis... Niya, hindi sa dugo, hindi kayong lahat ay malilinis surf the web you! At tumahan sa gitna natin inherently equal, if ye have love one to another October,. 8 Juan 8 Tagalog: ang bawat isang uminom ng tubig na aking ibibigay sa kaniya Panginoon. Biyaya at katotohanan '' ( voices ) to speak what is good or bad kalooban ng katawan, ni kalooban! Disciples, if ye have love one to another Standard Version ( ESV ) muling mauuhaw 19 ngayon! O Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong anak! ‘ Lord, ’ and ‘ Lord, ’ and ‘ Lord, ’ and ‘ Lord, and. Sa rito, na nangagaalinlangan kung kanino niya sinasalita 13 Tagalog: ang Dating Biblia 1 rating | views... 33Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon nga ng!